Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước và thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

14/11/2012
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với hoạt động thực tiễn của ngành thì việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 để sửa đổi những vấn đề bất cập khi áp dụng và bổ sung các quy định chưa được điều chỉnh là cần thiết. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong việc cải cách thể chế hành chính của KTNN; Ngày 09/11/2012, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 1757/QĐ-KTNN ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của KTNN về Quy định lập, ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; và Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN.

Về Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN: sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN. Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008 của Tổng KTNN.  

Về Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN: sửa đổi, bổ sung trình tự, nội dung công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận có liên quan trong việc lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán để phù hợp với Quy trình kiểm toán và Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán nhà nước. Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN ngày 26/02/2008 của Tổng KTNN.  

Cùng ngày, Tổng KTNN đã ký ban hành Quyết định số 1759/QĐ-KTNN về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định ban hành Quy định trình tự lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; và Quyết định số 1758/QĐ-KTNN về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN.

Theo Quyết định, Tổng KTNN giao cho Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN để tổ chức thực hiện và dự kiến trình Tổng KTNN xem xét và ký ban hành vào quý II năm 2013./.

KD


 

 

Xem thêm »