Ủy quyền cho Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp giải quyết, xử lý một số loại văn bản đến của Kiểm toán Nhà nước

26/04/2012
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tốc độ xử lý văn bản đến, giảm số lượng văn bản trình Lãnh đạo KTNN hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả công tác; Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Tổng KTNN đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-KTNN về việc uỷ quyền cho Chánh Văn phòng KTNN trực tiếp giải quyết, xử lý một số loại văn bản đến sau:

Văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ chung điều chỉnh các mối quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Nhà nước; Giấy mời họp có ghi rõ mời trực tiếp lãnh đạo (đại diện) các đơn vị trực thuộc KTNN; Văn bản nêu ý kiến tham gia của các đơn vị được kiểm toán về nội dung của dự thảo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Văn bản của các đơn vị được kiểm toán báo cáo về việc thực hiện kiến nghị, kết luận kiểm toán của KTNN; Văn bản của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương lấy ý kiến tham gia, góp ý của KTNN về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, Chánh Văn phòng KTNN phải có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo KTNN về kết quả thực hiện công việc được giao. Khi xử lý văn bản trong phạm vi ủy quyền, những vấn đề quan trọng cần kịp thời báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo KTNN./.

 

.


                                                               

Xem thêm »