Kiểm toán Nhà nước triển khai thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm toán, triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012

22/02/2012
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 21/2, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm toán đối với Kế hoạch kiểm toán năm 2012; triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của KTNN. Tham dự có toàn thể lãnh đạo KTNN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN; các trưởng phòng (phụ trách phòng), chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc KTNN. Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.

Nhằm giảm bớt số lượng cuộc kiểm toán triển khai trên cùng một địa phương trong một năm, Tổng KTNN đã giao Vụ Tổng hợp rà soát các cuộc kiểm toán trong Kế hoạch kiểm toán và phân giao nhiệm vụ kiểm toán năm 2012 cho các KTNN chuyên ngành và các KTNN khu vực, qua đó đề xuất việc lồng ghép các nội dung kiểm toán của cuộc kiểm toán Chuyên đề hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và cuộc kiểm toán Chuyên đề hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 176/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, lồng ghép nội dung kiểm toán đánh giá công tác quản lý đất đai; quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và một số nội dung kiểm toán thuộc lĩnh vực y tế, môi trường.

Tại cuộc họp, các Phó Tổng KTNN và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN đã phát biểu đồng thuận cao với chủ trương lồng ghép các nội dung kiểm toán chuyên đề vào các cuộc kiểm toán thường xuyên nhằm thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính trong tổ chức thực hiện kiểm toán. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp cũng làm rõ sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả đối với chủ trương lồng ghép các cuộc kiểm toán trong triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2012. Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với toàn ngành, Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng đặt ra yêu cầu đối với hoạt động kiểm toán năm 2012 là phải thể hiện được tính toàn diện và bao quát toàn ngành về các nội dung, mục tiêu kiểm toán trọng yếu trong năm; giảm tối đa các cuộc kiểm toán trên cùng 1 địa bàn; toàn ngành cùng tập trung tham gia công tác kiểm toán, kể cả các KTNN khu vực mới thành lập; các nội dung kiểm toán trọng điểm phải được triển khai đồng bộ theo kế hoạch đã duyệt, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề; việc lồng ghép phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung, phạm vi, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán; phân công rõ đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo việc kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết để đạt mục tiêu kiểm toán; tập trung làm tốt công tác tập huấn, rút kinh nghiệm, xây dựng hồ sơ mẫu biểu kiểm toán để áp dụng thống nhất toàn ngành.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng, các đơn vị đã tham gia đóng góp ý kiến đối với triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của KTNN và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của KTNN. Nhận xét, góp ý hoàn thiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012, các đại biểu cho rằng dự thảo Kế hoạch đã thể hiện được tính đầy đủ và có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành. Trên cơ sở đó, công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012 cần chú trọng đổi mới về mặt phương pháp và hoạt động phối hợp giữa đơn vị chức năng với các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đặc biệt, phải bố trí được lực lượng thanh tra, kiểm tra có năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, tư cách đạo đức tốt, tránh tình trạng nể nang. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng KTNN nhấn mạnh: Năm 2012, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính, đồng thời mở rộng và tăng cường thanh tra đột xuất đối với thực hiện nhiệm vụ công chức, công vụ; bên cạnh đó, các đơn vị phải chú trọng và chủ động triển khai hoạt động tự thanh tra, kiểm tra. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, cũng như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở các ý kiến góp ý, chỉ đạo tại cuộc họp, đơn vị chủ trì cần sớm đề xuất thành lập các tổ soạn thảo, xây dựng, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị phải quan tâm bố trí người thực sự có năng lực, trình độ, tạo điều kiện về thời gian, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng KTNN sẽ kịp thời khen thưởng, biểu dương đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành chất lượng và đúng tiến độ các văn bản theo kế hoạch 2012./.

ĐC
 

 

 

Xem thêm »