Trả lời: 1. Về hiệu lực: Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 20 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh).
Trả lời: Theo quy định tại Điều 1, Pháp lệnh có phạm vi điều chỉnh, bao gồm: Hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
Trả lời: Ngày 02/6/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 811/QĐ-KTNN Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, nhằm quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh; đồng thời, ban hành kèm theo mẫu biểu để áp dụng thống nhất trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.