Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

1. Tổ chức bộ máy
1.1. Lãnh đạo Văn phòng: gồm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.
1.2. Các phòng trực thuộc Văn phòng gồm:
a) Phòng Tổng hợp
b) Phòng giúp việc Ban Cán sự đảng
c) Phòng Công tác Đảng
d) Phòng Công tác Đoàn thể
Biên chế của Văn phòng do Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước quyết định.
2. Chế độ làm việc
Văn phòng Đảng – Đoàn thể hoạt động theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Quy chế làm việc của Văn phòng do Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước quyết định trên cơ sở trao đổi thống nhất với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và ban chấp hành các tổ chức đoàn thể.
(Trích theo Quyết định số 59-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước)