Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Tổ chức bộ máy và nhân sự

Lãnh đạo Thanh tra Kiểm toán Nhà nước gồm: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra giúp việc Chánh Thanh tra
- Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi trao đổi với Tổng Thanh tra Chính phủ.
- Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.
- Thanh tra Kiểm toán Nhà nước có 04 Phòng trực thuộc gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, Phòng Nghiệp vụ 3; Phòng có trưởng phòng, các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và các công chức. 
(Trích theo Quyết định số 217 /QĐ-KTNN ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)