Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Cơ cấu tổ chức 
1. Vụ Hợp tác quốc tế gồm có: Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các công chức. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
2. Tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế gồm có:
a) Phòng Song phương;
b) Phòng Đa phương;
c) Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.
Phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. 
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.
Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Vụ trưởng quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của  Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
(Trích theo Quyết định số 383 /QĐ-KTNN ngày 15/4/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)