Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Tổ chức bộ máy và nhân sự

          1. Vụ Tổng hợp gồm có: Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các công chức và người lao động. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

          2. Tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp gồm có:

          a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

          b) Phòng Ngân sách Trung ương;

          c) Phòng Ngân sách Địa phương;

          d) Phòng Đầu tư - Dự án;

          đ) Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng;

          e) Phòng Phòng chống tham nhũng.

          g) Phòng Kiểm toán hoạt động.

          Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các công chức và người lao động giúp việc cho Trưởng phòng.

(Trích theo Quyết định số 145/QĐ-KTNN ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)