Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Tổ chức bộ máy và nhân sự

          1. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán gồm có: Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các công chức và người lao động. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

          2. Tổ chức bộ máy của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán  gồm có:

          a) Phòng Tổng hợp;

          b) Phòng Ngân sách Trung ương;

          c) Phòng Ngân sách Địa phương;

          d) Phòng Đầu tư – dự án;

          đ) Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính – ngân hàng;

          Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, công chức và người lao động. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

(Trích theo Quyết định số 146/QĐ-KTNN ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)