Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

 
Quyết định
 
Về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ
 

 
Tổng Kiểm toán nhà nước
 
                    
            Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
          Căn cứ Công văn số 205/BCTĐB ngày 04/9/2008 của Ban Công tác đại biểu Quốc hội thông báo ý kiến của lãnh đạo Quốc hội về chủ trương thành lập phòng ở các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
Quyết định:
 
Điều 1. Thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, gồm:
          1. Phòng Tổ chức, biên chế và tiền lương;
          2. Phòng Nhân sự;
          3. Phòng Đào tạo.
Điều 2. Phòng có trưởng phòng, các phó trư­ởng phòng giúp việc trưởng phòng và các công chức chuyên môn.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Vụ trưởng về toàn bộ công tác của phòng; các phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước trưởng phòng về nhiệm vụ được giao. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy chế bổ nhiệm cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương và theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.
Các công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo Vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo Vụ và trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ đ­ược phân công.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng và số lượng các phòng thuộc Vụ trong từng thời kỳ do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.   
Điều 4. Quyết định này cú hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.