(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khoảng 10 năm lại đây, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào Việt Nam luôn tăng.Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn ODA chưa như mong muốn. Nhằm khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư nhằm hướng dẫn quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.