Chức vụ: Giám đốc

Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/08/2021

Sinh ngày: 05/11/1966

Quê quán: Phong Thịnh – Thanh Chương - Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/09/1996

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ chính trị: Cao cấp