Chức vụ: Quyền giám đốc

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/04/2018

Sinh ngày: 12/09/1959

Quê quán: Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 08/10/1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: PGS.TS Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp