Chức vụ: Giám đốc

Thời gian đảm nhận chức vụ: 18/01/2017

Sinh ngày: 19/10/1979

Quê quán: Đồi Ngô – Lục Nam – Bắc Giang

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/05/2007

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông - Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao Cấp