Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/06/2017

Sinh ngày: 20/03/1963

Quê quán: Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 08/08/1995

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao Cấp