Chức vụ: Chánh văn phòng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/08/2021

Sinh ngày: 14/10/1973

Quê quán: Yên Lộc - Ý Yên - Nam Định

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/09/2004

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp