Chức vụ: Vụ trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/08/2021

Sinh ngày: 10/03/1972

Quê quán: Trường Sơn - Nông Cống - Thanh Hóa

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/01/1997

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp