Chức vụ: Vụ trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/04/2021

Sinh ngày: 23/11/1979

Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/01/2004

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp