Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/01/2022

Sinh ngày: 17/04/1968

Quê quán: Minh Quân - Trấn Yên - Yên Bái

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/07/1994

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ

Trình độ chính trị: Cao cấp