Chức vụ: Vụ trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/07/2021

Sinh ngày: 14/07/1965

Quê quán: Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 27/08/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp