Chức vụ: Chánh văn phòng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/08/2021

Sinh ngày: 14/10/1974

Quê quán: Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/04/2002

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp