Xem cỡ chữ

ÔNG NGUYỄN QUANG THÀNH 
- Chức vụ:
Phó Tổng kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
07/2012
- Sinh năm:
1961
- Quê quán:
Xã Kim Châu - Quế Võ - Bắc Ninh
- Ngày vào Đảng CSVN:
16/07/1989
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Thạc sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp