Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Xem cỡ chữ

Chức năng
    Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Ban Cán sự đảng; cho Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phối hợp với Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong toàn ngành; có chức năng giúp việc cho ban chấp hành, trực tiếp và thường xuyên là thường trực và ban thường vụ các tổ chức đoàn thể Kiểm toán Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn thể cho các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc.

Nhiệm vụ
    1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước:
    a) Giúp Ban Cán sự đảng xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; giúp Ban Cán sự đảng duy trì hoạt động theo Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng;
b) Làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu hội nghị, dự thảo văn bản cho Ban Cán sự đảng;
c) Làm thư ký, ghi biên bản cuộc họp của Ban Cán sự đảng; thông báo các kết luận, nghị quyết, quyết định của Ban Cán sự đảng đến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện và đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện;
d) Tiếp nhận và chuyển giao tài liệu cho các thành viên, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu, quản lý con dấu của Ban Cán sự đảng;
e) Giúp Ban Cán sự đảng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo KTNN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và các đơn vị trực thuộc xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Cán sự đảng KTNN giao.
2. Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước:
2.1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
a) Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Kiểm toán Nhà nước xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm và nhiệm kỳ; xây dựng quy chế làm việc; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; xử lý, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy KTNN;
b) Giúp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành duy trì hoạt động theo Quy chế làm việc; duy trì mối quan hệ công tác với cấp ủy cấp trên, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;
c) Tiếp nhận và chuyển giao tài liệu của Đảng ủy, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ đảng viên và các tài liệu của Đảng ủy, quản lý con dấu của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước theo quy định;
d) Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy KTNN; bảo đảm điều kiện làm việc, phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các ban của Đảng ủy KTNN;
e) Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho đại hội Đảng bộ và hội nghị thường kỳ hoặc bất thường của Ban Thường vụ và của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN;
h) Làm thư ký ghi biên bản các hội nghị và thông báo các kết luận, nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN đến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện và đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện;
i) Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc;
2.2. Phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ: 
a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Theo dõi tổng hợp việc biên soạn lịch sử Đảng bộ KTNN. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ KTNN;
b) Phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng ủy KTNN giúp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành đề ra các giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; theo dõi tình hình hoạt động của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; giúp Ban Thường vụ việc thẩm định đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm;
c) Phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy KTNN giúp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành thực hiện tốt công tác phát triển đảng, thẩm định hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng, xét công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở;
d) Phối hợp tham mưu, tổng hợp ý kiến nhận xét của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với cán bộ được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo phân cấp của Kiểm toán Nhà nước; 
e) Phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng ủy giúp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN;
h) Phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng ủy tham mưu cho Ban Chấp hành đề ra các chủ trương, giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể KTNN; 
i) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;
2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy KTNN giao.
3. Phối hợp, giúp việc cho ban chấp hành, thường trực và ban thường vụ các tổ chức đoàn thể KTNN (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh)
3.1. Phối hợp với các Ban của Đảng ủy KTNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và thường trực các tổ chức đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ: 
a) Phối hợp với các ban của Đảng ủy KTNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN đối với các tổ chức đoàn thể;
b) Phối hợp, trao đổi với thường trực các tổ chức đoàn thể thẩm định các tờ trình của ban thường vụ, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể trước khi trình Thường trực Ban Cán sự đảng và Thường trực Đảng ủy KTNN.
3.2. Phối hợp với thường trực các tổ chức đoàn thể chỉ đạo cán bộ văn phòng giúp việc cho ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực các tổ chức đoàn thể:
a) Giúp ban chấp hành, ban thường vụ các tổ chức đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch, công tác tháng, quý, hàng năm và nhiệm kỳ; duy trì mối quan hệ công tác với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, công đoàn cấp trên và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
b)Tổ chức công tác thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đoàn thể cơ sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định;
c) Giúp Thường trực các tổ chức đoàn thể chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị định kỳ hoặc bất thường của ban thường vụ và của ban chấp hành các tổ chức đoàn thể, hội nghị dân chủ cơ quan;
d) Làm thư ký ghi biên bản các hội nghị và thông báo các kết luận, nghị quyết, quyết định của ban chấp hành, ban thường vụ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện và đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện;
e) Giúp ban thường vụ và ban chấp hành các tổ chức đoàn thể quản lý tài chính, tài sản của các tổ chức đoàn thể theo quy định; bảo đảm điều kiện, vật chất phục vụ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực và các ban của các tổ chức đoàn thể KTNN;
h) Tiếp nhận và chuyển giao tài liệu, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu của các tổ chức đoàn thể;
3.3. Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị liên quan đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ:
a) Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; tham gia xây dựng các văn bản và đề án do Ban Thường vụ giao;
b) Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình hoạt động và việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của ban thường vụ, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể của các đơn vị cơ sở;
c) Phối hợp với các ban, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, quyết định, các chuyên đề công tác của ban thường vụ, ban chấp hành các đoàn thể KTNN;
3.4. Phối hợp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực các tổ chức đoàn thể yêu cầu.
(Trích theo Quyết định số 59-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước)