Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Xem cỡ chữ

1. Chức năng: 
    Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất quản lý, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiến hành thanh tra công vụ trong hoạt động kiểm toán, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của Kiểm toán Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước.


2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động kiểm toán. 
- Thanh tra các việc có liên quan đến trách nhiệm quản lý của đơn vị và người đứng đầu đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
- Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán Nhà nước.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước.
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và thực hiện nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ công chức làm công tác thanh tra.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi giải quyết của Kiểm toán Nhà nước; tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra.
- Phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.
- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế về thanh tra, về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Chánh Thanh tra; quyết định xử lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước và xử lý sau thanh tra.
- Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc uỷ quyền và theo quy định của pháp luật.
- Thanh tra các vụ việc khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.
3. Quyền hạn:
- Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra;
    - Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra thực hiện quyết định, kết luận thanh tra;
    - Đề nghị Tổng KTNN kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chế độ, chính sách được phát hiện qua hoạt động thanh tra cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc huỷ bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra;
    - Kiến nghị Tổng KTNN xem xét trách nhiệm, xử lý công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Tổng KTNN có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra hoặc không thực hiện quyết định, kết luận xử lý thanh tra.
(Trích theo Quyết định số 217 /QĐ-KTNN ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)