Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Xem cỡ chữ

Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức, thực hiện, quản lý các mặt công tác tổng hợp, hành chính; chương trình, kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước; công tác quản trị, quản lý xe; quản lý tài chính, kế toán, tài sản, đầu tư phát triển và xây dựng trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; công tác tài vụ, quản trị cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Công tác thi đua - khen thưởng, quan hệ công chúng của Kiểm toán Nhà nước.
2. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trong công tác tổng hợp:
a) Là đầu mối tổng hợp và tham gia xây dựng đề án chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước trong từng thời kỳ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước; 
b) Tổng hợp và xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng và hàng tuần của Kiểm toán Nhà nước;  
c) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện kế hoạch công tác được phân công; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiến độ thực hiện kế hoạch công tác và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết;
d) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng chương trình và chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, giao ban trong cơ quan, các hội nghị, cuộc họp, giao ban của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;
đ) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước;
e) Tổ chức bộ phận thư ký, giúp việc, phục vụ công tác quản lý và điều hành của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;
g) Tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước các mặt công tác của Kiểm toán Nhà nước hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm.
2. Trong công tác hành chính:
a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện của cơ quan Kiểm toán Nhà nước theo quy định; 
b) Thẩm tra thủ tục và thể thức đối với các văn bản của Kiểm toán Nhà nước trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ký ban hành;
c) Phát hành các văn bản của Kiểm toán Nhà nước sau khi Tổng Kiểm toán Nhà nước ký và văn bản được Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy quyền ký;
d) Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện thống nhất các quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và các thủ tục hành chính khác;
đ) Quản lý và sử dụng con dấu của Kiểm toán Nhà nước, của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Trong công tác quản trị:
a) Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo hành tài sản, trang thiết bị, vật dụng cần thiết của toàn ngành, của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và tổ chức thực hiện theo quy chế phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; 
b) Tổ chức quản lý cơ sở vật chất của Kiểm toán Nhà nước; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Kiểm toán Nhà nước;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản của Kiểm toán Nhà nước;
d) Tổ chức công tác lễ tân đối với khách đến làm việc với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
đ) Bố trí phòng tiếp công dân và các điều kiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước; chỉ dẫn, tiếp đón công dân theo đúng quy định;
e) Tổ chức công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh, môi trường tại trụ sở làm việc của cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
g) Tổ chức và quản lý nhà ăn, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
h) Thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn công sở; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão, lụt, bảo mật nội bộ cơ quan, bảo đảm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;
i) Tham mưu và thực hiện công tác quân sự địa phương của Kiểm toán Nhà nước.
4. Trong công tác quản lý xe:
a) Tham mưu xây dựng các quy định về mua sắm, quản lý, bảo hành sửa chữa xe trong toàn ngành;
b) Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước quản lý xe đúng quy định;
c) Tổ chức quản lý, bảo hành, sửa chữa xe và điều động xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Kiểm toán Nhà nước theo quy định;
5. Trong công tác tài chính - kế toán:
5.1. Nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp I
a) Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý công tác tài chính - kế toán của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
b) Tham gia, góp ý xây dựng và kiến nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách về quản lý tài chính - kế toán có liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Kiểm toán Nhà nước;
c) Xây dựng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành các văn bản chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức trong quản lý tài chính, ngân sách và tài sản của Kiểm toán Nhà nước;
d) Xây dựng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất của Kiểm toán Nhà nước; hướng dẫn thực hiện và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
đ) Xây dựng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển hàng năm, kế hoạch trung và dài hạn của Kiểm toán Nhà nước;
e) Hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Kiểm toán Nhà nước lập dự toán thu, chi ngân sách; thẩm định dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, trình và bảo vệ dự toán ngân sách hàng năm của Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm cho các đơn vị dự toán trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; thẩm định trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định điều chỉnh dự toán đã được phân bổ và giao dự toán bổ sung cho các đơn vị dự toán trực thuộc;
h) Định kỳ tổ chức kiểm tra công tác tài chính - kế toán; kiểm tra việc chấp hành dự toán thu, chi ngân sách, chấp hành các chế độ chính sách của nhà nước trong quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí của các đơn vị dự toán trực thuộc; 
i) Tổ chức thẩm định, kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc; tổng hợp, lập quyết toán toàn ngành gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
k) Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách hàng năm của Kiểm toán Nhà nước;
l) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; quản lý hồ sơ, tài liệu về kế hoạch, tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước.
5.2. Nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán chi ngân sách nhà nước, dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
b) Phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch trang bị mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm và các hàng hoá, dịch vụ khác theo dự toán được duyệt của cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
c) Tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí hành chính, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
d) Thực hiện chế độ công khai kinh phí, ngân sách, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
đ) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; quản lý hồ sơ, tài liệu về kế hoạch, tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.
6. Trong công tác thi đua - khen thưởng:
a) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để áp dụng trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước;
b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước;
c) Xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định;
d) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý;
đ) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;
e) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thư;
g) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước lập kế hoạch sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.
7. Trong công tác quản lý đầu tư:
a) Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý công tác đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước;
b) Tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước;
c) Xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước kế hoạch phát triển hệ thống trụ sở và các dự án đầu tư của Kiểm toán Nhà nước;
d) Quản lý và chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư của cơ quan Kiểm toán Nhà nước;
đ) Xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành các văn bản có liên quan về đầu tư của Kiểm toán Nhà nước; triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư;
e) Hướng dẫn lập báo cáo, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành của Kiểm toán Nhà nước;
g) Quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí, tài sản liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu của các dự án theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
h) Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan tình hình thực hiện công tác đầu tư hàng quý, 6 tháng, hàng năm.
8. Trong công tác quan hệ công chúng:
    a) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin trong ngành và tuyên truyền quảng bá về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước;
b) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quan hệ công tác và giải quyết công việc với các cơ quan bên ngoài; làm đầu mối liên hệ với các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức bên ngoài để trao đổi thông tin, quảng bá về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước;
c) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền; 
d) Tổ chức và quản lý phòng truyền thống của Kiểm toán Nhà nước;
đ) Tổng hợp thông tin, điểm báo phục vụ công tác quản lý và điều hành của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;
e) Quản lý và điều hành Trang thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
g) Liên hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm; tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức các sự kiện, 
h) Thực hiện việc soạn thảo, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền về tổ chức và hoạt động Kiểm toán Nhà nước;
i) Theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
9. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; 
10. Quản lý công chức và người lao động theo quy định của Nhà n¬ước và phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; 
11. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước và của Tổng Kiểm toán Nhà nước tại đơn vị; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả công tác của Văn phòng;
12. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng; quản lý các trang thiết bị của Văn phòng;
13. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc uỷ quyền.
(Trích theo Quyết định số 1202/QĐ-KTNN ngày 03/7/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)