Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chỉ đạo công tác tháng 6/2018 của toàn Ngành

08/06/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 4/6/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành đã chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 5/2018 của KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành kết luận Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 5/2018 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2018 của toàn Ngành.

Trong tháng 5/2018, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng: Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN trước Quốc hội; phát sóng Chương trình Vấn đề hôm nay trên Kênh VTV1 xoay quanh Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2016 do Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày trước Quốc hội; các tài liệu được tổng hợp, biên tập và gửi kịp thời đến Quốc hội và các đại biểu Quốc hội phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục, như: Tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của một số Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên còn hạn chế; kết quả kiểm toán của một số Đoàn kiểm toán còn mờ nhạt; một số Đoàn kiểm toán gửi công văn kiến nghị tăng thu NSNN không ghi mã số thuế của đơn vị, gây khó khăn cho các đơn vị có liên quan của KTNN và cơ quan thuế trong việc giám sát, đôn đốc thực hiện kiến nghị của KTNN; việc giải quyết, trả lời khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả phối hợp thực hiện vẫn còn chậm, đến nay còn 58 văn bản chưa được trả lời.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2018 như sau:

1. Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán trình Lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt để sớm triển khai các cuộc kiểm toán theo Phương án kiểm toán được duyệt; đẩy nhanh công tác tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc, tránh tình trạng phát hành quá thời gian quy định; bám sát đề cương đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề trong phạm vi toàn ngành, kịp thời gửi báo cáo kết quả chuyên đề về đơn vị chủ trì để tổng hợp báo cáo toàn ngành; tổng hợp sơ bộ theo quy định đối với kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; thực hiện đăng ký danh hiệu Cuộc kiểm toán chất lượng vàng năm 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 782/KTNN-CĐ của KTNN ngày 4/6/2018.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, yêu cầu công chức, người lao động và các đoàn kiểm toán thực hiện nghiêm Công điện số 654/CĐ-KTNN ngày 10/5/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán; Chỉ thị số 412/CT-KTNN về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành KTNN; Công văn số 655/KTNN-VP ngày 10/5/2018 của KTNN về tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán chuyên đề hoàn thuế GTGT và quản lý, sử dụng vốn ODA; Công văn số 258/KTNN-VP ngày 28/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; Công văn số 230/KTNN-TH ngày 23/02/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 796/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

2. Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018 của các đơn vị trực thuộc; theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì các cuộc kiểm toán đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán; tổ chức xây dựng công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2019 trình Tổng Kiểm toán nhà nước; thực hiện công khai Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 lên Cổng thông tin điện tử của KTNN; phối hợp với các đơn vị rà soát các văn bản kiến nghị để trả lời các đơn vị được kiểm toán theo quy định, trong đó đẩy nhanh tiến độ trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.  

3. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2018 đã được phê duyệt; tăng cường thực hiện kiểm soát đột xuất một số cuộc kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán; sớm trình Lãnh đạo KTNN ban hành quy định tạm thời một số hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán cho phù hợp quy định hiện hành trong thời gian chờ ban hành Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán mới; tiếp tục thực hiện kế hoạch soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

4. Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng; nghiên cứu tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước kiện toàn Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ HTQT cho phù hợp; tiếp tục triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019; rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cập nhật thông tin phần mềm tổ chức cán bộ.

5. Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đã ban hành; trình Tổng Kiểm toán nhà nước đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2018 hoặc năm 2019 của Quốc hội; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN; tiếp tục tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc KTNN về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật KTNN năm 2015; trình Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm tra thực hiện văn bản của KTNN theo Kế hoạch số 1569/KH-KTNN ngày 24/10/2017 của KTNN.

6. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018; tổ chức các hội đồng nghiệm thu các tài liệu chương trình các ngạch, chương trình các kỹ năng; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục xây dựng Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019 của KTNN.

7. Trung tâm Tin học tiếp tục thực hiện Kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước theo Thông báo 535/TB-KTNN ngày 09/4/2018, Chỉ thị số 735/CT-KTNN ngày 09/4/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước; triển khai xây dựng Chiến lược và Khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác các phần mềm; phối hợp với các đơn vị thực hiện di chuyển máy móc, thiết bị từ Trung tâm dữ liệu tại 111 Trần Duy Hưng sang Trung tâm dữ liệu 116 Nguyễn Chánh; triển khai xây dựng phần mềm Quản lý tài chính tập trung, phần mềm Quản lý đào tạo; phần mềm Tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán dành cho KTNN chuyên ngành Ia, Ib; tích hợp các phần mềm hiện có vào trục tích hợp.

8. Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14 theo Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14, chuẩn bị các nội dung họp Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Đại hội ASOSAI 14 vào cuối tháng 6/2018; chuẩn bị chu đáo để đón đoàn KTNN Pháp, đoàn công tác của CAAF thăm và làm việc tại Việt Nam; chuẩn bị tổ chức các đoàn ra trong tháng 7 và tháng 9/2018.

9. Thanh tra KTNN tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành; tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán.

10. Báo Kiểm toán, Báo Kiểm toán điện tử, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về pháp luật KTNN, hiệu quả hoạt động của KTNN, kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN, các hoạt động hướng tới Đại hội ASOSAI 14...

11. Văn phòng KTNN khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan để cải tạo, sửa chữa trụ sở 111 Trần Duy Hưng, sớm bàn giao cho KTNN khu vực I sử dụng; triển khai các công việc tiếp theo sau khi thiết kế Phòng Truyền thống của KTNN được phê duyệt; tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc quyết toán nguồn kinh phí 5% niên độ ngân sách 2014 và các năm trước chưa thực hiện; đôn đốc các chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

12. Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành thuộc KTNN chủ động, quyết liệt phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án thiết kế tổng mặt bằng và phương án kiến trúc các hạng mục công trình báo cáo hội đồng tuyển chọn đối với Dự án ĐTXD Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; phối hợp với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đối với Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; hoàn thành công tác cấp phép quy hoạch dự án, phương án kiến trúc và tổng mặt bằng công trình đối với Dự án ĐTXD Trụ sở KTNN khu vực I; tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án thiết kế công trình để báo cáo hội đồng tuyển chọn đối với Dự án Trụ sở KTNN khu vực XIII, trong đó hoàn thành thủ tục trước 30/10/2018 để ghi kế hoạch vốn năm 2019 đúng quy định.

13. Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN tiếp tục tổ chức lấy ý kiến sử dụng về chức năng của các phần mềm đang xây dựng; đặc biệt, phần mềm kiểm toán dự án đầu tư đưa vào ứng dụng tại một số KTNN chuyên ngành, khu vực trong tháng 7/2018; đề xuất Lãnh đạo KTNN cho phép khai thác hồ sơ các cuộc kiểm toán của ngành để làm cơ sở phân tích, thiết kế CSDL cho các ứng dụng; tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hợp phần 2 “Hệ thống thông tin tích hợp và trung tâm dữ liệu dự phòng”.

14. Các đơn vị thực hiện lập báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 741/KTNN-VP của KTNN ngày 28/5/2018 đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn quy định./.

Minh Thuý

Xem thêm »