(sav.gov.vn) - Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Thái Bình Dương (PASAI) đã xây dựng Khung năng lực đầu tiên nhằm tăng cường năng lực cho các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên, hướng tới thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng các nguồn lực công ở khu vực Thái Bình Dương.
(sav.gov.vn) - Dựa trên những phát hiện kiểm toán và rủi ro được xác định trong quá trình đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức công, Kiểm toán nhà nước Slovakia (SAO) đã xây dựng một báo cáo tập trung phân tích các vấn đề mang tính hệ thống, gây ảnh hưởng tới định hướng phát triển bền vững của Slovakia.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước Anh (NAO UK) vừa qua công bố báo cáo kiểm toán trong đó nhấn mạnh, Bộ Nâng cấp, Nhà ở và Cộng đồng (DLUHC) đã phân bổ 9,5 tỷ bảng Anh tài trợ cho chính quyền địa phương thông qua 3 quỹ để hỗ trợ thực hiện các dự án. Tuy nhiên, các dự án đều chậm tiến độ và các địa phương có thể sẽ không hoàn thành dự án theo đúng thời hạn.
(sav.gov.vn) - Việc sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin (CNTT) có thể gây ra nhiều rủi ro ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và quy trình kiểm toán. Để hỗ trợ kiểm toán viên xác định và giải quyết rủi ro, Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA) đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán (SAS) số 145 - Tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán, môi trường của đơn vị và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu.