(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Chương trình và Chương trình chi tiết Chương trình đào tạo kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT) của Kiểm toán nhà nước (KTNN), do TS. Lê Đình Thăng làm Chủ tịch đã tổ chức họp thẩm định. Dự họp có các thành viên Hội đồng thẩm định và Ban biên soạn tài liệ