(sav.gov.vn) - Bên lề Hội nghị chuyên đề lần thứ 26 do Liên hợp quốc (UN) và Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) phối hợp tổ chức tại Áo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp xúc song phương với một số Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) nhằm tranh thủ sự vận động của các SAI đối với Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam trong quá trình ứng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027; làm việc với Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.
(sav.gov.vn) - Từ ngày 16-18/4, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dẫn đầu Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam dự Hội nghị chuyên đề lần thứ 26 do Liên hợp quốc (UN) và Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) tổ chức tại TP. Vienna (Áo).
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành VI được thành lập theo Quyết định số 602/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập và các doanh nghiệp nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương là đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, dịch vụ tư vấn tài chính - kế toán - kiểm toán do các bộ, ngành trung ương trực tiếp quản lý).