(sav.gov.vn) - Ngày 13/3/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành công văn số 309/KTNN-VP gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung:
(sav.gov.vn) - Ngày 05/3/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Đỗ Văn Tạo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 2/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2020 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của ngành trong tháng 2/2020.
(sav.gov.vn) - Ngày 3/6/2020, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) và KTNN khu vực VI chủ trì tổ chức tọa đàm với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và các phát hiện kiểm toán trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản”. Tham dự Tọa đàm có GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng đại diện các đơn vị tham mưu, sự nghiệp, KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực.
(sav.gov.vn) - Ngày 5/3/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020. Hội nghị đã được nghe Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 2/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2020 của toàn Ngành.