Tập trung triển khai công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

12/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Để chuẩn bị cho công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, mới đây, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ban hành Công văn số 667/KTNN-VP, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2024 của KTNN, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, các đơn vị cần đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triến khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung làm rõ kết quả đạt được; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước, báo cáo của các đơn vị cần đánh giá, làm rõ các nội dung như sau:

Việc tổ chức xây dựng Kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán; viêc điều chỉnh nhiệm vụ kiếm toán, phương án tổ chức kiểm toán, danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị, dự án được kiểm toán, đánh giá việc thực hiện các quy định tại Công văn số 129/KTNN-TH ngày 31/01/2024 của KTNN về hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2024.

Việc xử lý trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động của KTNN với hoạt động thanh tra, kiếm ha của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán các chuyên đề kiểm toán toàn ngành.

Việc thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn kiếm toán; Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; Hệ thống hồ sơ mẫu biểu; thu thập bằng chứng kiểm toán; thực hiện ghi chép nhật ký kiểm toán; chế độ báo cáo thông tin định kỳ và báo cáo kết quả trước khi xét duyệt báo cáo kiểm toán; công tác thấm định, xét duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán; công tác tổng hợp kết quả kiểm toán và số hóa BCKT.

Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2024 đến 15/6/2024: Kết quả kiểm toán chủ yếu; số liệu kiến nghị xử lý tài chính, xử lý khác; kiến nghị xử lý trách nhiệm; kiến nghị về cơ chế, chính sách.

Công tác tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán. Công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, trong đó nêu rõ số văn bản còn tồn đọng chưa trả lời, đồng thời, đánh giá rõ công tác phối hợp trong trả lời kiến nghị, khiếu nại kiếm toán, trên cơ sở đó làm rõ trách nhiệm trong việc chậm trả lời kiến nghị, khiếu nại kiếm toán (đơn vị chủ trì; đơn vị phối hợp).

Đánh giá kết quả, hiệu quả phối họp công tác giữa các đơn vị trong công tác thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiếm toán; kết quả phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, kiểm tra, giám sát,...
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị giao ban Ngành

Ngoài ra, các đơn vị cần đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của KTNN trong việc thưc hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý; công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật KTNN; công tác rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống Chuẩn mực KTNN, Thông tư liên tịch, các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán,... (đánh giá tiến độ, chất lượng xây dựng các văn bản của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp) đặc biệt các văn bản cụ thể hóa Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023, Quy định 114- QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị; công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật; tham gia ý kiến của KTNN đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương.

Kết quả thực hiện Kế hoạch Kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2024; Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và công tác phối họp của các đơn vị trong và ngoài ngành trong công tác kiểm soát.

Kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra; việc tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra KTNN, Quy trình thanh tra của KTNN, công tác phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành trong công tác thanh tra. Đồng thời, các đơn vị đã được thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN, các đơn vị được kiểm tra công tác đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (theo Quyết định số 1495-QĐ/ĐƯK ngày 29/3/2024) báo cáo việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Việc kiện toàn bộ máy của KTNN; việc triển khai thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; việc thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ năm 2024 (trong đó lưu ý đánh giá việc tuân thủ kế hoạch đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt từ đầu năm); việc rà soát điều chỉnh Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của KTNN...

Việc xây dựng và triển khai ứng dụng các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán, số hóa dữ liệu, hồ sơ kiểm toán...

Việc triến khai và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của KTNN; đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Việc phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động của KTNN và pháp luật KTNN, hiệu quả hoạt động, công khai một số kết quả nổi bật năm 2023 của KTNN; đặc biệt là công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Việc thực hiện các công việc liên quan đến họp tác song phương và đa phương của KTNN, việc thực hiện Đe án ứng cử thành viên ủy ban Kiểm toán ASOSSAI nhiệm kỳ 2024-2027...; việc triển khai các chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế...

Việc triển khai Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2024, xây dựng Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2025; kết quả công tác tổ chức các hội thảo khoa học cấp bộ, cấp nhà nước, kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Tình hình tổ chức thực hiện dự toán năm 2024; cải cách hành chính và thủ tục hành chính của KTNN; việc mua săm, sữa chữa, đảm bảo cơ sở vậLỹhât, phương tiện đi lại cho hoạt động của ngành; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thi đua, khen thưởng...

Việc triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2024).

Cùng với đó, các đơn vị cần đánh giá những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV như:

Việc tổ chức chuẩn bị các nội dung liên quan đến trả lời chất vấn của Tổng Kiểm toán nhà nước; chuẩn bị ý kiến của KTNN đối với các nội dung về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, chủ trưong đầu tư một số chương trình, dự án được Quốc hội thảo luận, thông qua.

Việc chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát; các kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2024, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024, trong đó: xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành toàn diện và có chất lượng nhiệm vụ được giao; đề xuất các chủ trương, giải pháp đổi mới, cải tiến, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của Ngành và của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động kiểm toán của đơn vị.

Các đơn vị báo cáo lãnh đạo KTNN phụ trách cho ý kiến để tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 (nếu cần thiết) đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của KTNN dự kiến tổ chức vào sau Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành (11/7/2024).

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo việc xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng, gửi Văn phòng KTNN (qua Phòng Thư ký - Tổng hợp) trước ngày 20/6/2024 để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước./.

Hà Linh

 
   
 

Xem thêm »