Tính đến nay, các đơn vị KTNN chuyên ngành và khu vực đã triển khai được 38 cuộc kiểm toán (đạt 40% nhiệm vụ kế hoạch), 23 cuộc kiểm toán đã kết thúc tại đơn vị theo đúng tiến độ; trong đó Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt được 14 báo cáo kiểm toán, phát hành 04 báo cáo kiểm toán. 03 cuộc kiểm toán quan trọng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ bổ sung đến nay đã triển khai kiểm toán theo đúng tiến độ gồm: Dự án Trung tâm hội nghị Quốc gia; dự án Cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường 02 đầu cầu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quý I/2005, đã hoàn thành kiểm toán báo cáo Quyết toán NSNN năm 2003; lập báo cáo kiểm toán Quyết toán NSNN năm 2003 và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2004 gửi Quốc hội, Chính phủ và được đánh giá cao. Các cuộc kiểm toán đều quán triệt mục tiêu kiểm toán chung đã hướng dẫn và tuân theo kế hoạch kiểm toán đã phê duyệt. Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán theo quy định mới đã được thực hiện nghiêm túc.
 Ngày 24/8/2005, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước và quy trình xây dựng và ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước.
 Ngày 07 tháng 9 năm 2005, tại trụ sở cơ quan KTNN, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lễ khai giảng lớp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán.