Trong hai ngày 27 và 28/3, Kiểm toán Nhà nước đã khai giảng 03 lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức các chuyên ngành: đầu tư - dự án, ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cho cán bộ, kiểm toán viên các KTNN chuyên ngành, Vụ Tổng hợp và KTNN khu vực I.
 Ngày 05/3/2007, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3084/BTC-NSNN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN.
 Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2007 do Tổng Kiểm toán Nhà nước phát động, ngày 13/4/2007, KTNN chuyên ngành IV đã phối hợp với công đoàn bộ phận tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2007 nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2007 được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao phó.