(sav.gov.vn) - Sáng 17/5, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), Hiệp hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức khai giảng Khóa đào tạo chứng chỉ kiểm toán nội bộ (KTNB) - cấp độ cơ bản cho gần 50 kế toán viên, kiểm toán viên và đại diện các doanh nghiệp.
(sav.gov.vn) - Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
(sav.gov.vn) - Chiều 14/5, Ban rà soát danh mục văn bản, tài liệu và hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2025 (sau đây gọi tắt là Ban rà soát) đã họp phiên đầu tiên thảo luận về các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ và nhân sự các Tiểu ban, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.
(sav.gov.vn) - Sáng 14/5, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN trong việc thu thập, phân loại thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” do Ths. Đào Trọng Tường và Ths. Trần Việt (KTNN chuyên ngành VII) đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/5, Hội đồng khoa học Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán việc lập dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương (NSĐP) do ThS. Phạm Tiến Dũng và ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo - KTNN chuyên ngành khu vực XIII đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
(sav.gov.vn) - Ngày 9/5, Hội đồng khoa học Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề” do ThS. Nguyễn Khắc Hiếu và ThS. Nguyễn Thị Hương - KTNN chuyên ngành III - đồng chủ nhiệm.