Thực hiện chương trình phối hợp giữa Công đoàn viên chức Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao về việc chỉ đạo phong trào Thể dục thể thao quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam giai đoạn 2009-2013, ngày 16/6, tại Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Giải thể thao chào mừng thành công Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, công đoàn thuộc 39 Công đoàn Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam.
Sáng 16/6, tại Hà Nội, Hội thảo “Hoàn thiện địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước và Tổng Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do KTNN phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, UNDP tổ chức. Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia tài chính, pháp luật và các nhà khoa học đến từ Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các địa phương (thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hòa Bình…), Trường Đại học kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Hội Kế toán- Kiểm toán…
Thực hiện Kế hoạch số 02 KH/ĐUK ngày 18/4/2011 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015, ngày 08/6/2011 Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch số 59 KH/ĐU về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Thực hiện Nghị quyết số 1064/NQ- UBTVQH12 ngày 29/4/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 04 KTNN khu vực, 01 KTNN chuyên ngành và giao biên chế đến năm 2012 cho KTNN, ngày 15/6/2011 Tổng KTNN Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 755/QĐ- KTNN về việc thành lập KTNN khu vực XI và Quyết định 756/QĐ- KTNN về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của KTNN khu vực XI.
Để hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt Chỉ thị số 725/CT – TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua hiện nay của toàn ngành, ngày 14/6/2011 Tổng KTNN Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN đã ký Công văn số 562/KTNN - VP về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Đó là kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN về đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 17/3/2008 của Đảng uỷ KTNN về thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán, tại Thông báo số 63- TB/ĐU ngày 13/6/2011.