On the occasion of Mr. Vuong Dinh Hue, Member of Vietnam’s Central Communist Party Committee, Deputy Auditor General being elected by the National Assembly as Auditor General of Vietnam as from 28 June 2006, heads of many ministries, Government agencies have sent in congratulations.
Cục Đường bộ Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý thu, sử dụng phí sử dụng đường bộ và các nguồn kinh phí khác để quản lý duy tu, sữa chữa đường trên phạm vi cả nước. Trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, Cục đã có cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự toán thu, chi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước giao. Do vậy những năm gần đây, hệ thống giao thông đường bộ đã được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội.
On 13 December 2007, a delegation from the Office of the Auditor General of Thailand headed by Ms Chanya Kongubol, Director of Financial Audit Office had a working visit to SAV. Mr. Vuong Dinh Hue, Auditor General and some leaders of SAV’s specialised and advisory departments have met and worked with the team. The tour was within the framework of auditor training programmers by OAG to study foreign audit experience implemented on the yearly basis.
 During 24 February to 3 March 2008, a 3 strong team consisting of representatives from OAG-Canada and CCAF had visited Hanoi and worked with SAV regarding training opportunities for Vietnamese State auditors in Canada. The team headed by Mr. Fred Dunn, Auditor General of Alberta Province, Canada was within the framework of CCAF’s Assessment and Recruitment mission to interview candidates for participating in the 2008-2009 Fellowship.