Thực hiện Quyết định số 466/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Chương trình 135 giai đoạn II) năm 2006. Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Chương trình 135 giai đoạn II từ ngày 20/4 đến ngày 10/6/2007.
Để chuẩn bị điều kiện tiến tới thành lập Đảng Cộng sản, năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã thành lập Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí. Ngay từ khi mới thành lập Hội đã lo đặt viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này và bắt đầu mở rộng hoạt động tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phong trào yêu nước của nhân dân, đặc biệt là thanh niên Việt Nam.
Cùng với sự ra đời của các tổ chức Đảng cộng sản từ cuối năm 1929 tại Việt Nam đã hình thành những cơ sở đầu tiên của Đoàn thanh niên cộng sản, đó là các chi bộ Đoàn và các nhóm đoàn viên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng do các Đảng viên trực tiếp phụ trách.
Hiện nay, các cấp, các ngành đều có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bổ ích, thiết thực, xứng đáng với tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Trong cuộc vận động lớn này, Đoàn thanh niên một lần nữa chứng tỏ vai trò xung kích với 8 chương trình lớn hướng về Điện Biên.
Những năm qua, Kiểm toán Nhà Nước đang trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và khẳng định địa vị pháp lý của mình nên số lượng cán bộ được tăng lên một cách nhanh chóng, chất lượng cán bộ ngày một nâng cao. Theo đó, số lượng đoàn viên được tăng nhanh, và được bổ sung hàng năm, số lượng chi đoàn trực thuộc cũng được phát triển, chất lượng đoàn viên, thanh niên được nâng cao, hoạt động của các chi đoàn ngày càng rõ nét và đi vào chiều sâu, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích tạo nên truyền thống tốt đẹp của Đoàn thanh niên KTNN sau 10 năm hoạt động.
Ngày 20/2/2005, tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước(KTNN), Đoàn Thanh niên cơ quan KTNN đã tổ chức triển khai thực hiện quy định về "Nếp sống văn minh nơi công sở".
Phụ nữ kiểm toán với bình đẳng giới. Hiện nay, cùng với sự phát triển xã hội, quan niệm về bình đẳng giới ngày càng được nhìn nhận hoàn chỉnh hơn với những yêu cầu, biện pháp tốt hơn để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Mục tiêu này lần đầu tiên được Chính phủ đưa vào trong các mục tiêu phát triển xã hội Việt Nam đến năm 2010 tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên Niên Kỷ của Liên hiệp quốc.
Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2002 - 2005 của Đảng bộ cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đánh dấu bước ngoặt mười năm xây dựng và phát triển của KTNN; đồng thời cũng đánh dấu sự trưởng thành, tiến bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kiểm toán Nhà nước được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Phần thưởng cao quý đó không chỉ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ mà còn khẳng định sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn KTNN đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan KTNN tổ chức Hội thi thể thao và Hội diễn văn nghệ năm 2006.