Ngày 07 tháng 9 năm 2005, tại trụ sở cơ quan KTNN, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lễ khai giảng lớp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán.