Thực tế cho thấy, hoạt động đầu tư xây dựng các dự án đường dây tải điện có những yếu tố đặc trưng nhất định, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình kiểm toán. Vì vậy, việc vận dụng phương pháp đánh giá rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán là rất cần thiết nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả và hạn chế rủi ro khi tiến hành kiểm toán.
Hiện nay, KTNN chưa có hướng dẫn cụ thể đối với lĩnh vực kiểm toán chất thải y tế. Do vậy, tùy theo phạm vi, mục tiêu, nội dung của cuộc kiểm toán, các đoàn kiểm toán có thể xem xét, áp dụng các cẩm nang, hướng dẫn kiểm toán chất thải của các tổ chức kiểm toán khu vực, quốc tế và học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) để áp dụng một cách phù hợp.
  Để tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị trực thuộc KTNN và giữa KTNN với các Bộ, ngành khác, việc xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn quy định về cấu trúc mã định danh và tiêu chuẩn kết nối là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi KTNN phải nhanh chóng triển khai.
Lĩnh vực tài chính có đặc thù hoạt động là cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng, với quy mô lớn, có mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số sớm, mạnh mẽ. Do vậy, việc ứng dụng dữ liệu lớn (DLL) trong hoạt động kiểm toán các tổ chức tài chính là xu thế tất yếu và mang lại nhiều lợi ích, làm tăng hiệu quả kiểm toán.
Sau những cuộc khủng hoảng toàn cầu, các DN đang định hình lại chiến lược để duy trì tăng trưởng kinh doanh bền vững theo những cách mới, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội tạo ra giá trị cho DN. Kiểm toán hoạt động (KTHĐ) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên hành trình này.
Vấn đề lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động (KTHĐ) đã được KTNN quy định tại Hệ thống Chuẩn mực KTNN (CMKTNN), cụ thể là CMKTNN số 300 - Các nguyên tắc cơ bản của KTHĐ và CMKTNN số 3000 và 3100 - Hướng dẫn KTHĐ. Theo đó, chủ đề KTHĐ phải được lựa chọn thông qua quá trình lập kế hoạch chiến lược (KHCL) KTHĐ. Nguyên tắc này hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.
  Kiểm toán hoạt động (KTHĐ) là loại hình kiểm toán mang lại giá trị gia tăng cho tổ chức thông qua các giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quản trị DN. Để mang lại các sản phẩm có giá trị cao, kiểm toán viên (KTV) cần sử dụng phương pháp linh hoạt, phù hợp và phương pháp tiếp cận định hướng kết quả trong KTHĐ là một trong số đó.
  Theo KTNN Vương quốc Anh (NAO), không có nguồn lực riêng và khung thời gian chuẩn cho quy trình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) do mỗi cuộc KTHĐ có đặc thù riêng. Tuy nhiên, để hỗ trợ việc đánh giá chất lượng, NAO đã xây dựng 5 Ngưỡng chất lượng của các cuộc KTHĐ cùng các câu hỏi trong từng Ngưỡng để xử lý nhanh những nội dung chưa rõ xung quanh cuộc kiểm toán và hạn chế việc lặp lại những điều đoàn kiểm toán đã thực hiện.
Bộ Chuẩn mực của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) về các hướng dẫn nghiệp vụ (IFPP - Framework of Professional Pronouncement) chính thức được ban hành thay thế Nhóm các chuẩn mực của INTOSAI (ISSAI) từ năm 2019. So với các ISSAI trước đây, nội dung của IFPP không có sự khác biệt lớn, tuy nhiên, cấu trúc từng chuẩn mực cũng như một số nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung. Trong đó, IFPP về kiểm toán hoạt động (KTHĐ) có một số điểm mới so với các ISSAI về KTHĐ đã ban hành năm 2010 (chỉnh sửa năm 2016).